top of page

מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

סוכית בע"מ (להלן: "סוכית") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת האינטרנט www.sukeet.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה (להלן: "האתר").

תנאים אלה ילמדו אתכם מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת סוכית במידע שתמסרו לה ובמידע שייאסף אודותייכם בעת שימוש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אתכם, לרבות שם פרטי ושם משפחה, כתובתכם, מספר הטלפון וכדומה.

דיווח על פגיעה בפרטיותכם

אנא פנו לסוכית באמצעות כתובת הדוא"ל: info@sukeet.co.il, או באמצעות מכתב לכתובת: סוכית, רחוב עמל 13, פארק אפק, ראש העין, אם אתם חושבים שפרטיותם נפגעה במהלך השימוש באתר.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש באתר, סוכית עשויה לאסוף מידע על נוהגיכם ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענתם או פרסמתם, מידע שקראתם, העמודים שבהם צפיתם, השירותים שעניינו אתכם, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותם ניגשתם לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אתכם, סוג מכשיר הקצה שברשותכם וכדומה. בנוסף, סוכית רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותכם באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

סוכית מעמידה לרשותכם כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות (כגון אינסטגרם) ושירותים מקוונים שונים. לתשומת לבכם כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות הפרטיות המפורטת כאן אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דעו כי התכנים שאתם טוענים לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לכם כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליכם לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנכם מוסרים מידע אישי שעלול לזהות אתכם או אחרים.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף האיגוד במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

 • לאפשר לכם להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע

 • לזהות אתכם במהלך כניסות חוזרות שלכם לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממכם להזין בכל פעם את פרטיכם

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את סוכית לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אתכם אישית

 • כדי לאפשר לכם להתאים את השירותים באתר להעדפותיכם

 • כדי לשלוח אליכם מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל סוכית, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב

 • ליצירת קשר איתכם כשסוכית סבורה שקיים צורך בכך

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אתכם אישית

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר

 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשסוכית סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו

מסירת מידע לצדדים שלישיים

סוכית לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אישי שמסרתם והפרטים שנאספו על פעילותכם באתר, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר

 • אם תפרו את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצעו באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי סוכית כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה

 • אם יתקבל בידי סוכית צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיכם או את המידע אודותיכם לצד שלישי

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין סוכית ו/או מי מטעמה

 • בכל מקרה שסוכית תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם או לרכושכם או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • סוכית תהא רשאית להעביר את פרטיכם והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לסוכית ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו

 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בסוכית וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סוכית. סוכית לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותכם ללא הסכמתכם

 • אם סוכית תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנה המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא תהא זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות זו

 • על-פי בקשתכם המפורשת

היכן נשמר המידע?

המידע שסוכית אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתכם למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

סוכית עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אתכם. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה.

סוכית נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון אינסטגרם. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיכם השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם באינסטגרם/פייסבוק נועדו להציג לכם מידע באתר שמקורו באינסטגרם/פייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבתם', להמליץ לכם על תכנים אחרים שעשויים לעניין אתכם ועוד.

 • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראו הרחבה במרכז המידע של גוגל

 • למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי אינסטגרם או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של אינסטגרם

 • אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלו לבקש את הסרתכם מאיסוף קבצי Cookies אודותיכם (באמצעות "Opt-Out"):

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתכם משירות Google Analytics, לחצו כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתכם משירותי הפרסום של גוגל, לחצו כאן

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתכם משירות הפרסומות של פייסבוק, לחצו כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחצו כאן

 • זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה-Cookies במחשבכם בכל רגע. מוצע שתעשו כן, רק אם אתם משוכנעים שאינכם רוצים שהאתר יותאם להעדפותיכם או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותכם באתר

אבטחת מידע

סוכית מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, סוכית אינה מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את סוכית יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתם מודעים ומסכימים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שימו לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממכם להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומכם לאתר. מידע הדרוש לסוכית – לרבות תיעוד פעולות שביצעתם באתר – יוסיף להישמר על ידי סוכית על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם. אם בתוך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שנתבקשה סוכית למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לסוכית לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

סוכית רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור.

 

המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתכם למדיניות המתוקנת. אם אינכם מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליכם לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלו לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 

עודכן לאחרונה: 27/10/2019

bottom of page